Regulamin sprzedaży przez Internet

1. Postanowienia ogólne
Aktualna i obowiązująca wersja niniejszego Regulaminu sprzedaży usług przez Internet (Regulaminu) znajduje się zawsze na stronie https://ideaspot.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.08.2018 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży usług poprzez serwis internetowy pod adresem https://ideaspot.pl, zwany dalej Serwisem.
Użytkownik składając zamówienie w Serwisie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wystawienia stosownego dowodu zakupu oraz wysyłki zrealizowanej usługi.
Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie zarówno do usług świadczonych na rzecz wszystkich podmiotów, w tym konsumentów. Jeśli z treści Regulaminu wynika, że dane postanowienie ma zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych z konsumentem, postanowienia te nie mają zastosowania do pozostałych podmiotów.

2. Właściciel Serwisu
Właścicielem Serwisu jest firma: IdeaSpot Artur Karczmarczyk z siedzibą: w Szczecinie, ul. Niemierzyńska 17A/208, 71-441 Szczecin, NIP: 8522437740, REGON: 321513751, zwana dalej IdeaSpot. Serwis prowadzi sprzedaż realizowanych przez siebie usług na odległość (on-line) za pośrednictwem swojego Serwisu https://ideaspot.pl.

3. Ceny i płatności
Ceny zamieszczone na internetowej stronie Serwisu są podane w polskich złotych i są cenami brutto. Usługi realizowane przez IdeaSpot to usługi IT, w związku z czym cena dostawy nie występuje.

Płatności elektroniczne w Serwisie realizowane są za pośrednictwem serwisu DotPay i PayPal.

4. Zamówienia
Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia zamieszczony na internetowej stronie Serwisu.
Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. W przypadku usług konsultacji IT lub wsparcia technicznego, po opłaceniu usługi Kupujący powinien skontaktować się z siedzibą firmy pod numerem telefonu: +48 91 404 08 32 i podanie numeru zamówienia w celu Rozpoczęcia Świadczenia Usług.
W przypadku usług konsultacji IT lub wsparcia technicznego, składając zamówienie i rozpoczynając konsultację pod numerem telefonu +48 91 404 08 32 Kupujący będący konsumentem oświadcza, iż zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, żąda rozpoczęcia świadczenia usług objętych zamówieniem przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w związku z czym przyjmuje do wiadomości fakt, iż w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia zobowiązany będzie do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do czasu odstąpienia usługi.
Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawia się fakturę bez VAT. Serwis ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne, o czym Serwis powiadomi Kupującego poprzez przesłanie mu wiadomości drogą elektroniczną. Kupujący może dokonać zapłaty za wykonaną usługę poprzez system płatności elektronicznych DotPay. Zapłata winna być dokonana w terminie i na zasadach określonych w przesłanym Kupującemu potwierdzeniu zamówienia.
Koszt dostarczenia zamówionej usługi w każdym przypadku wliczony jest w koszt usługi.

4. Czas dostawy usługi

Wykonana usługa (konsultacje IT, wsparcie techniczne) dostarczana jest on-line w terminie ustalonym indywidualnie przez Kupującego i Serwis pod numerem telefonu +48 91 404 08 32.

6. Prawa autorskie
Prawa autorskie do usług zamówionych za pośrednictwem Serwisu w momencie zakończenia realizacji przenoszone są na Kupującego.

7. Reklamacje
Wszystkie usługi sprzedawane przez Serwis są wykonane przez firmę IdeaSpot Artur Karczmarczyk – właściciela Serwisu. Reklamacje usług należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 91 404 08 32. Serwis zobowiązuje się do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji w przypadku, gdy dana usługa wykonana została wadliwie i/lub niekompletnie – i stosownie uzupełnić ją do stanu zgodnego z opisem na własny koszt.

8. Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta
Kupujący będący konsumentem zawierający umowę o świadczenie usług ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. przesłania Kupującemu potwierdzenia zlecenia zawierającego informację o koszcie usługi oraz terminie jej realizacji. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący konsumentem zobowiązany jest poinformować Serwis o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą elektroniczną na adres: [email protected]
Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu jest wyłączone w przypadku świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa powyżej.

9. Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Serwis zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostanie poinformowane o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone przez Kupującego po rozpoczęciu świadczenia przez Serwis usług, to zwrotowi będzie podlegać kwota należna za niewykonaną jeszcze usługę (zwrot proporcjonalny). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientom, którzy nie zawierają umowy jako konsument (w tym również osobom fizycznym zawierającym umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej).

10. Inne
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

11. Ochrona prywatności

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. “ciasteczek”).
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
Serwis może zapisać ponadto inne informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP). Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. Osobom, które przekazały swoje dane do Serwisu, przysługuje prawo do ich korekty, uzupełnienia zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres email: [email protected]

12. Informacja o plikach cookies.
Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez narzędzia analityczne, w szczególności Google Analytics i Hotjar w celu anonimowego śledzenia zachowań użytkowników w Serwisie.